protocol cameratoezicht

TVS is verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van haar eigen verenigingscomplex. Het bestuur van TVS heeft besloten cameratoezicht toe te passen. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen van TVS, haar leden en haar bezoekers te behartigen en hun eigendommen en integriteit waar nodig te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de belangen, eigendommen en de integriteit van TVS, haar leden en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden

1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TVS. Het bestuur voert het dagelijkse beheer over het systeem.

2. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.

3. Het bestuur stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan.

4. Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties, indien de wet dat eist of er andere zwaarwegende belangen zijn.

Artikel 3. Privacy van bezoekers

1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel TVS te beveiligen.

2. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang van TVS en zal indien nodig op enkele andere plaatsen rond en binnen het clubhuis ook worden gemeld.

Artikel 4. Inzage in opgenomen materiaal

1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.

2. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zelf of zijn/haar minderjarige kinderen zichtbaar is resp. zijn. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt, dit door dag en tijdstip te benoemen.

3. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van TVS. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen, alsmede het belang van opsporende overheidsinstanties, als beelden bijvoorbeeld als bewijsmateriaal kunnen worden beschouwd.

4. Het bestuur van TVS beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal.

5. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.

2. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren te legitimeren.

3. De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging

1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het complex en binnen het clubhuis. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.

2. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het bestuur en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder.

3. De opnames worden na 28 dagen overschreven.

4. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden maximaal 28 dagen bewaard.

5. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

6. Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. Het is niet de intentie van TVS om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er ernstige calamiteiten hebben plaatsgevonden, of sterke vermoedens zijn van drank- of consumptie-ontvreemding of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.

Artikel 7. Informatieverstrekking

1. Dit protocol zal via de website van TVS worden gepubliceerd.

2. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van TVS.

3. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van TVS. (aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 6-2-2019 waarna de aanschaf van apparatuur voor het cameratoezicht in werking is gezet)

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 6170

Tennisvereniging Soesterkwartier

Dollardstraat 117
3812 EV Amersfoort

KVK-nummer

40506992